Ngày 11/10/2022, tại Thanh Hóa, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội) tổ chức Hội thảo phản biện “Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 – 2030”.

tm-img-alt

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Chủ tịch Liên hiệp hội, chủ trì Hội thảo. Tham dự có các thành viên Hội đồng phản biện, cơ quan Liên hiệp hội và đại diện cơ quan soạn thảo Đề án là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Căn cứ vào dự thảo Đề án và các tài liệu liên quan do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi đến, Liên hiệp hội đã tập hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng phản biện và các chuyên gia về lĩnh vực nông nghiệp, từ đó xây dựng thành Báo cáo nghiên cứu phục vụ Hội thảo phản biện. Nhìn chung, Đề án được nghiên cứu, xây dựng công phu; kết cấu bố cục cơ bản hợp lý; nội dung các mục, tiểu mục trong từng phần được xác định rõ ràng đảm bảo logic, khoa học và chặt chẽ. Tuy nhiên, kết cấu một số tiểu mục trong Đề án còn có nội dung chưa phù hợp; một số nội dung phân tích, đánh giá có phần rời rạc với tiêu đề. Đề án còn thiếu một số phụ lục phản ánh thông tin về thực trạng và các thông tin ở phần nhiệm vụ, giải pháp,..

Các thành viên Hội đồng phản biện cơ bản thống nhất với nội dung của Báo cáo nghiên cứu phục vụ phản biện do Liên hiệp hội chuẩn bị. Một số ý kiến, đề xuất cho rằng: Tên Đề án cần đảm bảo ngắn gọn và đúng với nội hàm tên Đề án được UBND tỉnh giao. Cần xác định rõ đối tượng và phạm vi thực hiện, từ đó xác định nội dung đánh giá thực trạng phù hợp với các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp. Phần quan điểm của Đề án cần bám sát các quan điểm của Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 – 2030 được ban hành kèm theo Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể cần căn cứ theo mục tiêu của Chính phủ đề ra và các yếu tố cụ thể của tỉnh đối với phát triển nông nghiệp hữu cơ. Đề nghị phân công từng đơn vị đầu mối thực hiện những nội dung cụ thể theo các nhóm nhiệm vụ và giải pháp của Đề án.vv…

Sau Hội thảo, Liên hiệp hội sẽ hoàn thiện Báo cáo phản biện, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, gửi cơ quan soạn thảo tiếp thu và hoàn thiện Đề án theo quy định.

Trả lời