Sáng ngày 6/7 tại trụ sở Liện hiệp Hội Việt Nam (LHHVN) 53 Nguyễn Du, Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng,Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài dẫn đầu đoàn công tác đã đến làm việc với LHHVN để khảo sát Đề án Nghiên cứu chức năng nhiệm vụ,mô hinh,tổ chức của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nhước giao nhiệm vụ (gọi tắt là Đề án 103)

tm-img-alt

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài và Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LHHVN Phan Xuân Dũng đồng chủ trì buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Tổng Thư ký LHHVN Nguyễn Quyết Chiến đã thay mặt lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam báo cáo tóm tắt về kết quả  thực hiện chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức và quy chế hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam hiện nay, Báo cáo nêu rõ vai trò, vị trí, hệ thống tổ chức của Liên hiệp Hội Việt Nam; sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với đội ngũ trí thức KH&CN nước nhà; Chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức và các quy chế hoạt động hiện hành của Liên hiệp Hội Việt Nam; Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ; Mô hình tổ chức bộ máy hiện tại; Quy chế  hoạt động; Hoạt động của tổ chức Đảng, Đoàn thể,  các tổ chức khoa học và công nghệ, các ưu điểm và hạn chế cần khác phục hiện nay của Liên hiệp Hội Việt Nam..

tm-img-alt

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LHHVN Phan Xuân Dũng phát biểu

Tại Báo cáo, Liên hiệp Hội  Việt Nam đã nêu nên 5 kiến nghị đề xuất với Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài và Đoàn khảo sát Đề án 103 cụ thể như sau:

Đề nghị Ban Dân vận Trung ương và các cơ quan liên quan xem xét, đồng thuận với Liên hiệp Hội Việt Nam về Đề án về tổ chức bộ máy và hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam đã trình Ban Bí thư, theo đó khẳng định quan điểm, đường lối của Đảng đối với đội ngũ trí thức, với Liên hiệp Hội Việt Nam là không thay đổi, đó là: Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam, do Ban Bí thư trực tiếp lãnh đạo, có hệ thống từ Trung ương tới các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đề nghị Ban Dân vận Trung ương trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, tham mưu Ban Bí thư ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức và Quy chế hoạt động khung của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ có sự cân nhắc phù hợp, bảo đảm nhất quán về vai trò, vị trí, địa vị pháp lý của Liên hiệp Hội Việt Nam ở Trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Đảng, Nhà nước quy định cụ thể trong suốt nhiều năm qua.

tm-img-alt

Tổng Thư ký LHHVN Nguyễn Quyết Chiến trình bày báo cáo 

 Đề nghị Ban Tổ chức Trung ương có văn bản Hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Kết luận số 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị, phù hợp với đặc điểm, tình hình của Liên hiệp Hội ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là các tổ chức có đảng đoàn, bảo đảm thực hiện và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN nước nhà.

 Đề nghị Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành liên quan tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sớm có kế hoạch cụ thể nhằm thể chế hóa, ban hành các quy định liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ, tạo điều kiện thuận lợi về tổ chức bộ máy, hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam để thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam được quy định tại Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị và Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị.

Đề nghị Ban Dân vận Trung ương phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Liên hiệp Hội Việt Nam thực hiện tốt các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao; tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với các tổ chức trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam, góp phần ổn định tư tưởng chính trị trong đội ngũ trí thức, phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc..

tm-img-alt

Đồng chí Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam phát biểu

Cũng tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn khảo sát Đề án 103 đã đánh giá cao báo cáo của Liên hiệp Hội Việt Nam, đồng thời, các thành viên đặt ra nhiều vấn đề cần giải đáp từ phía Liên hiệp Hội Việt Nam như vai trò của Đảng đoàn, công tác Đảng; Mô hình ổ chức bộ máy; Công tác Tư vấn, phản biện xã hội… của Liên hiệp Hội Việt Nam cũng như trong toàn hệ thống… Các đại biểu tham dự buổi làm việc đến từ Liên hiệp hội Vĩnh Phúc, Hà Nội, Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Ban Tổ chức và Chính sách Hội của LHHVN đã thẳng thắn trao đổi, chia sẻ những vấn đề bất cập hiện nay đang diễn ra trong toàn hệ thống trên tinh thần xây dựng như đề xuất với Ban Dân vận Trung ương và các cơ quan liên quan xem xét, đồng thuận với Liên hiệp Hội Việt Nam về Đề án về tổ chức bộ máy và hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam trình Ban Bí thư, … Đoàn khảo sát Đề án 103 ghi nhận tất cả các ý kiến xác đáng đó….

tm-img-alt

Phó Ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh phát biểu

Kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đánh giá cao những kết quả đã đạt được từ khi thành lập đến nay của Liên hiệp Hội Việt Nam. Đồng chí cho biết sẽ tiếp thu tất cả những ý kiến của các đại biểu tại buổi làm việc để tổng hợp trình Ban Bí thư Trung ương Đảng.

tm-img-alt

Bí thư Trung ương Đảng,Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Liên hiệp Hội Việt Nam cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, làm nổi bật hơn nữa vai trò là tổ chức chính trị-xã hội của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam. Đồng chí yêu cầu Liên hiệp Hội Việt Nam chủ động hơn trong công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội, đây là một trong những nhiệm vụ mà Đảng giao cho Liên hiệp  Hội Việt Nam tuy nhiên qua báo cáo chưa thấy  nổi bật nhiệm vụ này.

Đồng chí cho rằng, Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức có số lượng lớn thành viên là đội ngũ trí thức, đây là lực lượng giỏi và tinh hoa. Vì vậy Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch LHHVN cần tích cực vận động, tuyên truyền thực hiện chủ trương đường lối của Đảng để đội ngũ trí thức tham gia tích cực hơn trong đấu tranh với thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, cũng như đóng góp xây dựng đất nước….

tm-img-alt

Các đại biểu LHHVN tham dự buổi làm việc chụp ảnh lưu niệm với Đoàn

khảo sát Đề án 103

Trả lời