Với mục đích là đánh giá kết quả đạt được, thuận lợi, khó khăn trong hoạt động xét chọn và tôn vinh trí thức của tỉnh trong thời gian qua và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xét chọn và tôn vinh trí thức tiêu biểu của tỉnh trong thời gian tới, góp phần động viên, khuyến khích trí thức tiêu biểu khoa học công nghệ của tỉnh đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh

Sáng ngày 27/5/2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tổ chức hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả xét chọn tôn vinh trí thức tiêu biểu của tỉnh”. TS. Lương Thanh Sơn – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh – Chủ trì hội thảo.

tm-img-alt

Quang cảnh hội thảo

Nội dung hội thảo bao gồm: đánh giá kết quả thực hiện xét chọn tôn vinh trí thức của tỉnh trong thời gian qua, nêu lên thuận lợi, khó khăn và giải pháp thực hiện trong thời gian tới; thông tin, phổ biến quy định về xét chọn tôn vinh trí thức tiêu biểu của tỉnh; chia sẻ một số kết quả triển khai cho đội ngũ trí thức của một số ngành (Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn…) về những thuận lợi, khó khăn và giải pháp đề xuất nâng cao hiệu quả xét chọn, tôn vinh trí thức của ngành trong thời gian tới. Ngoài các báo cáo tham luận được trình bày tại hội thảo, hội thảo cũng phân tích làm rõ thêm những tồn tại khó khăn trong quá trình xét chọn và tôn vinh trí thức tiêu biểu của tỉnh như việc thông tin, phổ biến đến đội ngũ trí thức trong tỉnh chưa thật sự đúng mức, thiếu sự động viên, khuyến khích trí thức phát huy tài năng, tham gia nghiên cứu, sáng tạo, chuyển giao khoa học công nghệ làm tiền đề cho công tác xét chọn; việc xét chọn tôn vinh ở các sở ngành, địa phương chưa thật sự đồng đều, rộng khắp đa số tập trung ở các bộ phận kỹ thuật và trực tiếp tham gia sản xuất; số lượng hồ sơ đăng ký, xét chọn hàng năm còn ít, một số trí thức chưa mạnh dạn đăng ký tham gia  xét chọn; một số tiêu chuẩn xét chọn còn chưa đáp ứng với thực tiễn… Hội thảo cũng đã đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động xét và chọn tôn vinh trí thức tiêu biểu của tỉnh trong thời gian tới.

Hoạt động xét chọn và tôn vinh trí thức tiêu biểu của tỉnh Bình Thuận đến nay đã tổ chức được hai lần xét chọn, hiện nay đang triển khai lần III, những vấn đề nội dung trao đổi tại hội thảo  và các giải pháp được đề xuất, hy vọng trong thời gian tới hoạt động xét chọn và tôn vinh trí thức của tỉnh triển khai được tốt hơn, hiệu quả hơn./.

Ngô Viết Năng

Trả lời