Sáng ngày 17/5/2022, tại Trung tâm Hội nghị 25B, TP. Thanh Hóa,Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội) chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học.

Với chủ đề “Phát huy vai trò và đóng góp của đội ngũ trí thức  khoa học và công nghệ đối với sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Thanh Hóa” (Hội thảo) để chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5.

Chủ trì Hội thảo có: đồng chí Bùi Thị Mười – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Phát- Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp hội;đồng chí Nguyễn Quốc Uy – Phó Chủ tịch Liên hiệp hội. Tham dựHội thảo có cácđại biểu có bài tham luận; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, các tổ chức chính trị – xã hội trong tỉnh và các hội thành viên thuộc hệ thống Liên hiệp hội.

tm-img-alt

Tại Hội thảo, 23 báo cáo tham luậncủa các đại biểu được tổng hợp trong tài liệu Kỷ yếu Hội thảo đã phần nào phản ánh những đóng góp của đội ngũ trí thức KH&CN đối với sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà trong thời gian qua; cung cấp những số liệu, nhận định, đánh giá quan trọng trên cơ sở, luận cứ khoa học và thực tiễn để minh chứng cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Bên cạnh những đóng góp của đội ngũ trí thức đối với phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, trong đó chú ý đến nguyên nhân: công tác xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức chưa được các cấp, ngành quan tâm đúng mức; công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức KH&CN còn hạn chế, chưa được thường xuyên; chưa có những giải pháp phù hợp để phát huy trí tuệ, tiềm năng và sự đóng góp của đội ngũ trí thức KH&CN đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác trí thức KH&CN chậm đưa vào cuộc sống, chưa thực hiện đầy đủ…

Thông qua Hội thảo, các đại biểu đưa ra một số kiến nghị, giải pháp thiết thực để tiếp tục xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức KH&CN tỉnh nhà ngày càng lớn mạnh.Ban Tổ chức sẽ tiếp thu những đề xuất, kiến nghị của các đại biểu và đưa vào trong đề xuất của Liên hiệp hội để tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh những vấn đề, nhiệm vụ của Liên hiệp hội; đồng thời kiến nghị với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp tổ chức thực hiện tốt các nội dung theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW.

Đội ngũ trí thức nói chung và đội ngũ trí thức KH&CN của tỉnh nói riêng luôn luôn cùng với các cấp ủy, chính quyền, Nhân dân phấn đấu thực hiện mục tiêu, các nghị quyết về xây dựng và phát triển Thanh Hóa trong giai đoạn tới./.

Linh Mai

Bài viết được đăng trên Trung tâm Tư vấn Phát triển Nông thôn và Hợp tác xã

Trả lời