Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ (KHCN) luôn được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Kon Tum và các hội thành viên xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

Theo ông Đặng Thanh Long – Chủ tịch Liên hiệp hội, hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức KHCN được thực hiện thông qua nhiều hình thức, như hội thảo khoa học, tập huấn, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ… Qua đó đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức và áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

tm-img-alt
Giới thiệu mô hình trồng sâm dây tại huyện Kon Plông

Hàng năm, Liên hiệp hội đã chủ trì thực hiện và phối hợp với Liên hiệp Hội Việt Nam, các ngành chức năng, các hội thành viên tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn về khí hậu và biến đổi khí hậu; phát triển nông nghiệp công nghệ cao; đa dạng sinh học và phát triển bền vững; quản lý bảo vệ rừng gắn với văn hóa cộng đồng và sinh kế của người dân ở các thôn làng đồng bào DTTS nơi có rừng… Bên cạnh đó, Liên hiệp hội đã phối hợp với các cơ quan báo chí, như Báo Kon Tum, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh tuyên truyền về hoạt động của Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng. Qua đó, nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia vào lĩnh vực KHCN, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và sáng chế, thúc đẩy áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống; khơi dậy tiềm năng, phát huy tính tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng.

Năm 2022, Liên hiệp Hội đã xây dựng kế hoạch phối hợp các ngành liên quan tổ chức các Hội thảo, tập huấn liên quan tới các vấn đề: Phát triển các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới ở huyện Đăk Tô; Dồn đổi, tích tụ ruộng đất trên địa bàn tỉnh; Phát triển đội ngũ trí thức trong bối cảnh cách mạng 4.0; Trồng cây dược liệu dưới tán rừng tạo sinh kế cho cộng đồng các dân tộc thiểu số; Mô hình chăn nuôi khép kín, phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn…

Với chức năng nhiệm vụ được giao, Liên hiệp hội đã tổ chức thực, hiện hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức KHCN và chủ động phối hợp với các hội thành viên để triển khai hiệu quả hoạt động này. Tuy nhiên, hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức KHCN tại tỉnh ta vẫn còn có những bất cập; hình thức tuyên truyền phổ biến không thực sự đa dạng, còn đơn điệu; nội dung kiến thức phổ biến chưa phong phú, chưa phản ánh kịp thời hoạt động KHCN thực tiễn đang diễn ra trên địa bàn tỉnh, chưa đáp ứng được nhu cầu thông tin về KHCN cho đại đa số quần chúng nhân dân; số lượng hoạt động tuyên truyền phổ biến còn khiêm tốn; tính chuyên nghiệp của truyền thông KHCN chưa cao.

Ông Đặng Thanh Long cho biết: “Nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế phải nói đến khó khăn khi Liên hiệp hội chưa được kiện toàn tổ chức bộ máy với số lao động còn ít và thiếu. Cùng với đó, công tác phổ biến kiến thức KHCN là lĩnh vực chuyên sâu, có tính chuyên môn hóa cao, trong khi đó người làm công tác tuyên truyền lại ít và chưa am hiểu sâu về lĩnh vực KHCN; nguồn kinh phí cho hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức KHCN còn hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu; nhận thức về vai trò, tầm quan trọng trong hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức KHCN của một số tổ chức, cá nhân  còn chung chung, mức độ ủng hộ triển khai hoạt động còn hạn chế…”.

Để hoạt động phổ biến kiến thức KHCN đạt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; thời gian tới, với chức năng, nhiệm vụ được giao, Liên hiệp hội sẽ tiếp tục tham mưu, đề xuất để kiện toàn tổ chức bộ máy. Tăng cường phối hợp với các Sở, ban, ngành mở các lớp tập huấn kiến thức về ứng dụng tiến bộ KHCN vào sản xuất và đời sống; từng bước huy động, tăng cường nguồn lực chuẩn bị tốt cho hoạt động phổ biến kiến thức KHCN; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông xây dựng những chương trình, hoạt động thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội về hiệu quả ứng dụng các tiến bộ KHCN… Từ đó, nâng cao hiệu quả hoạt động phổ biến kiến thức KHCN tại địa phương. Bên cạnh đó, sự quan tâm đầu tư, tạo ra nguồn lực nhất định của Nhà nước, các cấp chính quyền cũng là điều cần thiết để đẩy nhanh truyền tải thông tin, kiến thức KHCN tới đại đa số người dân; đặc biệt là quan tâm hỗ trợ đào tạo, tăng cường cơ sở vật chất cho công tác thông tin và phổ biến kiến thức ở cơ sở.

Quang Mạnh

Trả lời