Dự án “Tăng cường năng lực cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng ứng phó đại dịch COVID 19 tại Việt Nam” do Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (Viện ISDS), một tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập trực thuộc VUSTA, tiếp nhận và triển khai vừa được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phê duyệt tại Quyết định số 55/QĐ-LHHVN ngày 19/01/2022.

tm-img-alt

Ảnh nguồn: isds.org.vn

Đây là dự án với nguồn viện trợ nước ngoài không hoàn lại không thuộc nguồn hỗ trợ phát triển chính thức, do Quỹ Phát triển Xã hội Nhật Bản tài trợ thông qua Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, với mục tiêu nhằm tăng cường năng lực của cộng đồng, bao gồm lãnh đạo cộng đồng, y tế, các ngành liên quan và các tổ chức xã hội, các nhóm dễ bị tổn thương trong việc ứng phó đại dịch COVID-19 cũng như các trường hợp khẩn cấp về y tế.

Để đạt được mục tiêu trên, dự án sẽ tập trung vào triển khai 5 cấu phần hoạt động chính:

1.Nâng cao năng lực của các bên liên quan trong hợp tác liên ngành để ứng phó với đại dịch COVID-19 và hoặc các sự kiện khẩn cấp về sức khỏe khác:

2. Nâng cao năng lực của các cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu tại địa phương trong việc kiểm soát lây nhiễm chéo và duy trì cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu trong đại dịch này và các sự kiện khẩn cấp về sức khỏe khác;

3.Cải thiện năng lực của đội ngũ cán bộ chăm sóc sức khỏe ban đầu trong việc phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 và tiến hành điều tra dịch tễ học;

4.Nâng cao kiến thức, thái độ và thực hành về các biện pháp phòng ngừa COVID-19 như đeo khẩu trang đúng cách, rửa tay đúng cách và vệ sinh môi trường của người dân trong cộng đồng, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương và bị ảnh hưởng nhiều nhất;

5.Giảm tác động của COVID-19 đối với những cá nhân bị ảnh hưởng nhiều nhất trong cộng đồng các nhóm dễ bị tổn thương bởi đại dịch.

Dự án sẽ được triển khai tại tỉnh Vĩnh Phúc, Long An, Khánh Hòa từ tháng 01/2022 đến tháng 04/2025 với kinh phí viện trợ không hoàn lại là 2.750.000 USD, tương đương khoảng 62.342.500.000 VNĐ.

Trả lời